ARTIKELEN

In de e-nieuwsbrief van Masterplan Dyscalculie worden regelmatig artikelen opgenomen.
Deze artikelen zijn tevens op deze website terug te vinden.

Evaluatie Pilottraining ERWD in po,vo en mbo

Elleke Ketelaars, KPC Groep
10 april 2015

In de eerste helft van 2015 hebben de twee bijeenkomsten voor de pilottraining ERWD plaatsgevonden, rond de zomer vindt de derde en laatste (terugkom)bijeenkomst plaats.

De training werd gegeven voor deelnemers uit po, vo en mbo en focuste op twee belangrijke onderwerpen met betrekking tot ERWD:
- het didactisch handelen van de docent in de klas;
- de beleidsmatige kant.

De training richtte zich op mensen die zich binnen hun organisatie bezig houden met onder andere het verzorgen van rekenonderwijs, de begeleiding van leerlingen/studenten met ERWD en een rol hebben in het ontwikkelen en implementeren van beleid binnen hun instelling.

De eerste dag werd verzorgd door NVORWO (Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van RekenWiskunde-Onderwijs). Op deze dag kwamen onderwerpen aan bod als:
- uitgangspunten van het protocol;
- het drieslagmode als observatiemodel;
- het handelingsmodel inzetten bij leerlingen/studenten met ERWD;
- vier hoofdfasen in de rekenontwikkeling.

De tweede dag werd verzorgd door KPC Groep en focuste op het vaststellen en implementeren van goed rekenbeleid voor álle leerlingen/studenten, ook die met ERWD.

Deelnemers in het po hebben op een beleidsmatige manier naar hun eigen onderwijs gekeken. Deelnemers van het vo hebben een start gemaakt met het schrijven van een beleidsplan, voor de meeste deelnemers van het mbo gold dat op instellingsniveau al beleid vastgesteld werd maar op opleidingsniveau lag veel nog niet vast of was dit afhankelijk van één enthousiaste, betrokken rekencoördinator of docent. (gedeeld) eigenaarschap bleek dan ook een belangrijk thema te zijn.

Deelnemers gaven aan de verdeling over twee dagen met enerzijds het didactisch handelen en de achtergrondinformatie over ERWD en anderzijds het ontwerpen van beleid voor deze leerlingen/studenten zinvol te vinden. Voor het vaststellen van beleid is kennis van leerlingen/studenten met ERWD van belang, zodat de juiste keuzes gemaakt kunnen worden in bijvoorbeeld signalering, begeleiding, de A2- of ER-toets, communicatielijnen en professionalisering van docenten.

Deelnemers gaven aan:
“De training was afwisselend en inspirerend. Fijn dat we veel met collega’s in overleg konden en dat we kennis konden delen.”
“Ik had graag nog meer input willen hebben (meer dagen), ik heb er veel van geleerd!”
Rond de zomer vinden de laatste bijeenkomsten plaats. Dan zal ingegaan worden op de stappen die de verschillende deelnemers binnen hun scholen gezet hebben.
De training zal dan ook in zijn totaliteit geëvalueerd worden, waarna de inhoud en materialen van de training overgedragen zullen worden naar de verschillende onderwijsbegeleidingsdiensten. Vanaf dan zal de training door verschillende onderwijsbegeleidingsdiensten aangeboden gaan worden.
 
 
KPC Groep