WET- EN REGELGEVING

Referentiekader Passend Onderwijs: aanpak dyscalculie in de basisondersteuning

Het referentiekader Passend Onderwijs geeft aan dat in de basisondersteuning van de school ten minste afspraken moeten zijn gemaakt ten aanzien van een aanbod voor leerlingen met dyscalculie (conform de protocollen).
Referentiekader Passend Onderwijs (pdf)


Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (2010)

De Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (2010) geeft aan dat er referentieniveaus zijn die gelden voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Doel is te komen tot versterking van de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen en tot verbetering van de aansluiting tussen de verschillende sectoren in het onderwijs op de leergebieden Nederlandse taal en rekenen.
Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (29 april 2010, Staatsblad 2010, 194)


KPC Groep