PRODUCTEN

Stappenplan PO


 
      Schoolniveau
Wie: schoolleider, rekencoördinator leraren
Het bieden van goed rekenonderwijs in school
School schept omstandigheden om goed rekenonderwijs te bieden, door:
Het analyseren van het huidige en het gewenste rekenaanbod in school
Het continue monitoren van de kwaliteit en de opbrengsten van het rekenonderwijs en het
    planmatig zetten van stappen om de kwaliteit  te versterken
Aandachtspunten
   De kwaliteit van het huidige rekenonderwijs in school  
   De visie en het beleid m.b.t. het rekenonderwijs in school, vastgelegd in een beleidsplan
   Doelen en inhoud van het rekenonderwijs in school
       de doelen van het rekenonderwijs: referentieniveaus en leerlijnen
        het rekenaanbod: methode-overstijgend of methode-gestuurd (of er tussenin)
   Het leerlingvolgsysteem rekenen in school
        methode-onafhankelijke en methode-gebonden toetsen
       systematisch observeren van rekenhandelingen van leerlingen
       rekengesprekken met leerlingen
   Het signaleren en begeleiden van leerlingen met (ernstige) rekenproblemen in school
   De inrichting en organisatie van het rekenonderwijs in school
       beschikbare roostertijd voor rekenen
       omgaan met verschillen in de rekenles: instructiemodellen
   De taken en verantwoordelijkheden bij het ondersteunen van leerlingen met rekenproblemen
   De gewenste deskundigheid van de leraren: didactische, organisatorische en pedagogische kennis
       en vaardigheden

   Het systematisch monitoren en evalueren van de opbrengsten van het rekenonderwijs in school:
       beleid uitzetten om de kwaliteit van het rekenonderwijs in school te versterken

   De overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs: doorlopende leerlijnen

    
        Klassenniveau
  
        Subgroepniveau
 

        Leerlingniveau
 

        LeerlingniveauKPC Groep