PRODUCTEN

Stappenplan VO


 
      Schoolniveau

6   De inrichting en organisatie van het rekenonderwijs in school

Onderzoek of in het curriculum van school voldoende tijd beschikbaar is om de tussendoelen en de gewenste referentieniveaus rekenen te realiseren.
 
Stel per leerjaar vast hoeveel tijd per week aan het reguliere rekenen besteed wordt en hoeveel tijd in andere (praktijk)vakken?
 
Stel vast hoe in school afstemming met het rekenen in andere (praktijk)vakken plaatsvindt. Denk aan rekenbewust vakonderwijs.
 
Onderzoek in hoeverre leraren in de rekenles leerlingen met een rekenachterstand extra instructie en oefening bieden. Op welke wijze wordt gedifferentieerd tijdens de rekenles?
 
Is er in de les voldoende ruimte om (zeer) goede rekenaars meer verdieping en uitdaging te bieden.
 
Leg vast hoe in de rekenles effectief omgegaan wordt met verschillen in rekenniveau en rekenontwikkeling tussen leerlingen.

 

 

‘Rekenen op het VO. Startrapportage intensiveringstraject rekenen VO’, www.steunpunttaalenrekenenvo.nl
 
Brochure ‘Rekenlessen uit de praktijk’, aanbevelingen inrichten rekenonderwijs VO,
www.steunpunttaalenrekenenvo.nl
 
‘Doorlopende leerlijn rekenen in het VO. Zes kwaliteitskenmerken voor het vormgeven van rekenonderwijs in het VO’, M. Schölvinck
www.cps.nl
 
Omgaan met verschillen nader bekeken: wat werkt? Effectief differentiëren
www.onderwijsmaakjesamen.nl

Rekentips van rekenbewust vakonderwijsKPC Groep