LINKS VO EN VSO

Balans: dyscalculie

Op de website van Balans staat informatie voor ouders over de kenmerken, oorzaken en gevolgen, het vaststellen en behandelen van dyscalculie.
www.balansdigitaal.nl/stoornissen/dyscalculieLeraar 24: Dossier Dyscalculie

Sinds een aantal jaar kunnen leerlingen de diagnose dyscalculie krijgen. Er is echter nog veel onduidelijkheid rond dyscalculie. Wat is het precies, hoe herken je het, hoe vaak komt het voor, hoe ga je er mee om?
www.leraar24.nl/dossier/2562/dyscalculie


Doorlopende leerlijnen taal en rekenen

In het onderwijs staan taal en rekenen voortaan centraal. Het niveau van taal en rekenen moet op een hoger niveau worden gebracht. Het gewenste niveau van leerlingen in elke fase van hun opleiding is in referentieniveaus vastgelegd. Op deze website vindt u informatie over de referentieniveaus en de uitwerking daarvan.
www.taalenrekenen.nl  


Kennisnet: passend onderwijs: dyscalculie

Informatie over dyscalculie en hoe leerlingen met dyscalculie begeleid kunnen worden.
www.kennisnet.nl/themas/passend-onderwijs/...  Rekenstoornis

Informatie voor iedereen die te maken heeft met de rekenstoornis dyscalculie; leerkrachten, remedial teachers, leerlingbegeleiders, gedragwetenschappers en ouders. Onderwerpen: definiŽring, signalering en begeleiding van dyscalculie. Ook wordt aandacht besteed aan klinisch en wetenschappelijk onderzoek naar dyscalculie. Prof. Dr. Hans van Luit, Hoogleraar diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie aan de Universiteit Utrecht heeft meegewerkt aan deze website.
www.uu.nl/faculty/socialsciences/NL/...Aanbodoverzicht taal-rekenen-mvt

Overzicht van het aanbod aan leermiddelen, toetsen, volgsystemen, nascholing en (beleids)ondersteuning op het gebied van rekenen, taal en moderne vreemde talen. Het aanbod is uitgesplitst naar voortgezet onderwijs, mbo en volwasseneneducatie.
De website is een onderdeel van het Steunpunt taal en rekenen vo.
http://www.aanbodoverzichttaalenrekenen.nl


Cito voortgezet onderwijs rekentoets

Deze toets voor vmbo, havo en vwo wordt geijkt aan het Referentiekader rekenen. De rekentoets is bestemd voor alle leerlingen, dus ook voor de leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben. Uitgangspunt voor de rekentoets voor vmbo is referentieniveau 2F, voor havo/vwo is dat 3F. Op de website zijn voorbeeldtoetsen te vinden en informatie over bijvoorbeeld normering.
www.cito.nl/nl/Onderwijs/Voortgezet%20onderwijs/rekentoets_vo.aspx
 


Rapport Op weg naar succesvol rekenonderwijs

Regioplan heeft in 2013 in opdracht van het Steunpunt taal en rekenen onderzoek gedaan naar werkwijzen en overige factoren die van invloed zijn op behaalde toets-scores bij de pilot rekentoetsen.
http://www.steunpunttaalenrekenenvo.nl/sites/default/files/Eindrapport....
 


Rekenen en wiskunde in het vmbo

Het Freudenthal instituut doet onderzoek naar rekenen/wiskunde in het vmbo en ondersteunt scholen en docenten bij ontwikkel- en implementatietrajecten.
http://www.fi.uu.nl/vmbo/about.html
 

Examenblad vo

Examenblad.nl is de officiŽle website voor de examens in het Voortgezet Onderwijs. Deze site is een initiatief van de directie Voortgezet Onderwijs van het Ministerie van OCW en het College voor Toetsen en Examens.
www.examenblad.nl


Steunpunt taal en rekenen vo

Het Steunpunt taal en rekenen vo ondersteunt vo-scholen bij het intensiveren van het taal- en rekenonderwijs. Het Steunpunt is bedoeld voor: vwo, havo, vmbo, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. En voor alle betrokken medewerkers, van docenten tot en met bestuurders. Het biedt actuele informatie over nieuwe regelgeving, het referentiekader taal en rekenen en de betekenis daarvan voor vo-scholen.
www.steunpunttaalenrekenenvo.nl 

KPC Groep