PUBLICATIES EN ONDERZOEK

Rapporten


Aanbieding voortgangsrapportage invoering referentieniveaus taal en rekenen 2013

In deze voortgangsrapportage (Ministerie OCW, 23 september 2013) wordt onder andere aandacht besteed aan aangepaste examinering voor leerlingen met dyscalculie (pagina 9-11). Hogeschool Utrecht heeft in opdracht van het CvTE onderzoek verricht naar leerlingen met ernstige rekenproblemen. Uit het onderzoek komt naar voren dat:
voor een aantal leerlingen aanpassingen in toetsen gewenst zijn;
er leerlingen zijn voor wie het gewenste niveau 2F of 3F niet haalbaar is;
ook bij dyscalculie goed rekenonderwijs rendement oplevert.
Voortgangsrapportage  invoering referentieniveaus taal en rekenen 2013
 
Niet afhaken maar aanhaken (Hogeschool Utrecht, i.o.v. CvTE)
Verslag van een onderzoek (Van Groenestijn & Hoogland, 2012), uitgevoerd door het Lectoraat Gecijferdheid van de Hogeschool Utrecht, naar rekenprestaties van leerlingen met ernstige rekenproblemen in VO en MBO. De opdracht van het CvTE luidde: Ga na of er verbeterpunten zijn in de rekentoets die maken dat leerlingen met een ernstige rekenachterstand op een faire manier worden beoordeeld.  
Niet afhaken maar aanhaken
 
Dyslexie en dyscalculie in het voortgezet onderwijs. Herhaalde meting. (KPC Groep)
In het voorjaar van 2012 voerde KPC Groep een quickscan uit onder alle VO-scholen. De resultaten van deze quickscan geven inzicht in de maatregelen die scholen treffen voor hun
(eindexamen)leerlingen met dyslexie of dyscalculie en de veranderingen die daarin zijn
opgetreden sinds het schooljaar 2009-2010.  
Onderzoeksrapportage dyslexie en dyscalculie in het voortgezet onderwijs herhaalde meting
 
Verkennend onderzoek dyslexie en dyscalculie (Inspectie van het onderwijs)
De Inspectie van het Onderwijs heeft de toekenning en het gebruik van hulpmiddelen tijdens het centraal examen voor leerlingen die gediagnosticeerd zijn met dyslexie en/of dyscalculie onderzocht. Samengevat kan gesteld worden dat de bezochte scholen alleen leerlingen met een dyslexieverklaring toestemming geven om hulpmiddelen te gebruiken tijdens het centraal examen.
Dyslexie en dyscalculie (pdf)
 
Dyslexie en dyscalculie in het voortgezet onderwijs (Inspectie van het onderwijs)
In 2012 heeft de inspectie een onderzoek op zestien scholen uitgevoerd naar het dyslexie- en dyscalculiebeleid en de uitvoering daarvan. Het doel van dit onderzoek was inzicht krijgen in het beleid dat scholen in het voortgezet onderwijs hebben geformuleerd op het gebied van dyslexie en dyscalculie.
Op de bezochte scholen staan weinig tot geen leerlingen met een dyscalculieverklaring ingeschreven. De scholen hebben hierdoor nog maar beperkte ervaring met leerlingen met dyscalculie. Tien van de zestien scholen hebben geen beleid op het gebied van dyscalculie. De al dan niet aanwezige begeleiding beperkt zich voornamelijk tot het toekennen van faciliteiten.
Dyslexie en dyscalculie in het voortgezet-onderwijs (pdf)

Dyslexie en dyscalculie: een kwestie van aanpakken. Verkenning n.a.v. motie 17
Deze verkenning gaat in op de vraag: Wat is bekend over onderwijsfactoren in het primair onderwijs die mogelijk van invloed zijn op het (schijnbaar) vóórkomen van ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie en van ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie?
Dyslexie en dyscalculie: een kwestie van aanpakken (pdf)

Rekenen in beeld / Hoogland, Kees, Koning, Jaap de & Tanis, Olivier (Rotterdam, Erasmus Universiteit/SEOR, 2013)
Onderzoek in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs naar de vraag of beeldende versies van rekenopgaven beter gemaakt worden dan talige versies. Daarnaast wordt onderzocht of kenmerken van leerlingen invloed hebben op het verschil in rekenprestaties met beide typen vragen.
Rekenen in beeld
Artikelen

Voortgezet onderwijs: Passende perspectieven – rekenen in het vmbo  / Nina Boswinkel
    In: Nieuwsbrief Masterplan dyscalculie, april 2015
Praktijkonderwijs, VSO arbeid: passende perspectieven in het praktijkonderwijs  / Nina Boswinkel
    In: Nieuwsbrief Masterplan dyscalculie, april 2015
Rekenprofiel als basis voor analyse van rekenachterstanden en diagnostiek / W. Danhof, P. Bandstra, S. Faber,
    W. Hofstetter, A. Minnaert & W. Ruijssenaars. In: Remediaal, voorjaar 2014
Leerbaarheid van hoofdrekenen, rekenachterstanden en automatiseringstekorten : Eerste resultaten met
    betrekking tot het Voortgezet Onderwijs / W. Danhof, P. Bandstra, S. Faber, A. Minnaert en W. Ruijssenaars
    In: Remediaal
Signalering van rekenproblemen in het voortgezet onderwijs / Mieke van Groenestijn
    In: Nieuwsbrief Masterplan dyscalculie, oktober 2014   
Hoe signaleer je dyscalculie? Vijf aandachtspunten voor basisscholen / Jojanneke van der Beek
    (Univ. van Utrecht). - In: Nieuwsbrief Masterrplan dyscalculie, oktober 2014 

Film en video

Dyscalculie: wat is het, en wat kan je er aan doen?  / Klokhuis 5 maart 2015
 
KPC Groep