TOETSING EN EXAMINERING

Eindexamenbesluit: Eindexamen voor kandidaten met dyscalculie

Dyscalculie is in 2009 erkend als een handicap. In artikel 55 van het Eindexamenbesluit Afwijking wijze van examineren is regelgeving rondom kandidaten met een handicap opgenomen, te weten:
In lid 1 is vastgelegd dat de directeur kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen
   geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. Hij
   dient dit aan de Onderwijsinspectie door te geven.
In lid 2 is vastgelegd dat:
   er een deskundigenverklaring is, die door een ter zake kundige psycholoog of orthopedagoog is
      opgesteld;
   de aanpassing voor het centraal examen in ieder geval kan bestaan uit een verlenging van de
      examenduur met 30 minuten;
   een andere aanpassing alleen mogelijk is als deze in de deskundigenverklaring wordt voorgesteld of
      als de aanpassing aantoonbaar aansluit bij het begeleidingsadvies in deze verklaring.
Eindexamenbesluit: eindexamen voor kandidaten met dyscalculie

 

College voor Examens: Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VWO, HAVO en VMBO in 2014

In deze regeling wordt ten aanzien van kanditaten met dyscalculie het volgende gemeld:
voor kandidaten met dyscalculie worden geen aangepaste centrale examens geleverd;
aanvullende hulpmiddelen als reken- en formulekaarten zijn niet toegestaan;
de rekenmachine is toegestaan waar deze aan alle kandidaten is toegestaan.
Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen 2014(pdf)

 

College voor Examens: Kandidaten met een beperking, centrale examens 2014

In de brochure Kandidaten met een beperking en centrale examens 2014 (CvTE, 2013) is onder andere informatie over de pilot rekentoets voor kinderen met dyscalculie opgenomen: ‘In het schooljaar 2013-2014 start het CvTE met een pilot waarin aangepaste rekentoetsen worden aangeboden bestemd voor leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie.
Bij deze aangepaste toets kan de kandidaat bij alle opgaven gebruikmaken van de rekenmachine.
Bij de toets is een beperkte rekenkaart toegestaan, die verhoudingstabelletjes bevat zonder veel inhoud, bijvoorbeeld voor het rekenen met procenten en met maten en gewichten.
Pilot rekentoets (pdf)


Rekentoets vo

https://www.examenblad.nl/onderwerp/rekentoets-vo/2015 
https://www.hetcvte.nl/item/centrale_rekentoets_vo 


Voorbeelddossier rekentoets ER

Het CvTE heeft als handreiking een voorbeelddossier voor de rekentoets ER opgesteld. Dit is een voorbeeld hoe een dossier eruit zou kunnen zien, het is niet zo dat scholen verplicht zijn dit format te gebruiken.
http://www.steunpunttaalenrekenenvo.nl/nieuws/voorbeelddossier-rekentoets-er 


3 tips voor de rekentoets bij zwakke rekenaars

Hoe kan ik zorgen dat de rekentoets geen belemmering is voor zwakke rekenaars? De suggesties in het blog kunnen behulpzaam zijn. Naar blog


KPC Groep