WET- EN REGELGEVING

Referentiekader Passend Onderwijs: aanpak dyscalculie in de basisondersteuning

Het referentiekader Passend Onderwijs geeft aan dat in de basisondersteuning van de school ten minste afspraken moeten zijn gemaakt ten aanzien van een aanbod voor leerlingen met dyscalculie (conform de protocollen).
Referentiekader Passend Onderwijs (pdf)


Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (2010)

De Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (2010) geeft aan dat er referentieniveaus zijn die gelden voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Doel is te komen tot versterking van de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen en tot verbetering van de aansluiting tussen de verschillende sectoren in het onderwijs op de leergebieden Nederlandse taal en rekenen.
Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (29 april 2010, Staatsblad 2010, 194)

Eindexamenbesluit: Eindexamen voor kandidaten met dyscalculie

Dyscalculie is in 2009 erkend als een handicap. In artikel 55 van het Eindexamenbesluit Afwijking wijze van examineren is regelgeving rondom kandidaten met een handicap opgenomen, te weten:
In lid 1 is vastgelegd dat de directeur kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen
   geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. Hij
   dient dit aan de Onderwijsinspectie door te geven.
In lid 2 is vastgelegd dat:
   er een deskundigenverklaring is, die door een ter zake kundige psycholoog of orthopedagoog is
      opgesteld;
   de aanpassing voor het centraal examen in ieder geval kan bestaan uit een verlenging van de
      examenduur met 30 minuten;
   een andere aanpassing alleen mogelijk is als deze in de deskundigenverklaring wordt voorgesteld of
      als de aanpassing aantoonbaar aansluit bij het begeleidingsadvies in deze verklaring.
Eindexamenbesluit: eindexamen voor kandidaten met dyscalculie


Overige regelgeving

College voor Examens: Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VWO, HAVO en VMBO in 2014
College voor Examens: Kandidaten met een beperking, centrale examens 2014
Meer informatie: Toetsing en examinering
 KPC Groep